Saturday, September 20 2014 @ 12:55 AM CDT

Cov Pab Txhawb

Sponsors

Who's Online

Guest Users: 2

User Functions

Login

Peb Cov Vasab


xov xwm   Home   Home   xov xwm     

Siv Av los ua Vaj ua Tsev nyob

  • Sunday, September 08 2013 @ 10:38 AM CDT
  • Views: 1,324

   

Video 1  Video 2  Nias 2 qho video no mus saib tau rau hauv Youtube.

Kev siv Av los ua vaj ua tsev kuj tsis yog tias ib haiv neeg thiaj txawj siv xwb.  Txhua haiv neeg puav leej txawj siv tag nrho.  Nias cov duab saum noj no mus saib thiab tshawb tau.   Kev siv Av los ua tsev nws nyob ntev heev, tuaj yeem nyob txog txhiab xyoo.  

Hauv qab no yog txheej txheem kev ua Tsev Av:

1. Ntsuas seb yuav ua lub tsev zoo li cas, hom tsev twg.
2. Xaiv qhov chaw ua tsev. (txhob ua tsev Av rau hauv kwj ha, hav zawj uas ntxim muaj dej nyab taw ntsa tau. Yog xav ua tsev rau hauv hav zawj, yuav tau txhub av ntxiv kom siab, pheej Av kom sib txig zos thiaj tsis pob)
3. Xaiv cov Av los ua tsev. (muab ib khob dej, tso dej txog ib nrab khob. muab ib me nyuam hau diav ntsev do rau hauv. Mam mub cov Av li 1/4 ntawm ib khob coj los do nrog khob dej. Cia li 15 -30(minutes) ntiag tiv. Saib kom cov XuabZeb tog rau hauv qab khob ntawv txhob ntau dua cov Av. Yog xuabzeb ntau lawm, kom ntxiv Av nplaum rau, yog Av ntau lawm, kom ntxiv xuabzeb rau.
4. Kev muab Av los puab ua ib tawm.  Muab ntoo los ntsia ua ntau ntau kem, ib kem Dav li 8 ntiv, Ntev li 16 ntiv, Tuab li 3 nti. npaj hlau, thoob dej, pob tawb, ntoo kuam, - Txheej txheem muaj xws li no:
-Khawb Av kom phom. Muab dej los tov, tsuj kom ua Av nkos. Tom qab ntawv mam muab hmoov xua coj los tov nrog, rov tsuj kom Xua, Av thiab Dej nyob ua ke. Yog koj tsuj pom hneev taw me ntsis ces zoo, yog tsuj es cov av rov los nqawm tag, txhais tias Av nkos dhau lawm, rov muab xua los tso ntxiv. Tom qab ntawv muab dej ntub cov kem Ntoo tso, mam muab cov Av daus rau hauv Thoob coj los tso rau hauv cov Kem Ntoo.

Saib quav tsev nyob, pab koj

  • Friday, September 06 2013 @ 04:09 PM CDT
  • Views: 1,308

 (Hauv qab no yog kev saib Hmov txog sab qua vaj qua tsev nyob, nws yog nyob ntawm yus txoj kev ntseeg xwb)

Cov yug Liab, Nas, Zaj xyoo (sab qab teb tsis zoo)

Yog tias xyoo twg yog Liab, Nas, thiab Zaj xyoo. lub tsev tig rau sab qaum teb, qaum tsev tig rau sab qab teb, nws yuav tsis zoo. thiab li tsis tsim nyog tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawv av, cog los yog txiav ntoo. tsis hais sab hauv sab nrauv ib puag ncig ntawm lub tsev. los yog los nyob tshiab rau lub tsev tig li no.

Yog zais ib tug qauv (ib tug laus) lub nruab qaum tig rau sab qab teb. Yuav muaj teeb meem ntau yam ntau tsav xws li: tswv tsev tso ntiaj teb tseg, raug teeb meem, lov npab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob thawm niaj thawm xyoo, poob nyiaj poob txiaj. Yog lub tsev ho tig rau lawm sab lawm, tsis txhob mus ua dab tsi rau sab qab teb li.

Cov yug Npuas, Luav, Yaj xyoo (sab hnub poob tsis zoo)

Xyoo twg yog Npua, Luav, Yaj xyoo. Lub tsev nyob tig rau hnub tuaj, qab tsev tig rau hnub poob tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev tig rau lwm sab lawm txhob ua dab tsi rau sab hnub poob dab tsi li.

Cov yug Tsov, Nees, Aub xyoo (sab qaum teb tsis zoo)

Xyoo twg yog Tsov, Nees, thiab Aub xyoo. Lub tsev tig rau qab teb, qaum tsev tig rau qaum teb nws yuav tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txhob mus ua ub no rau sab qaum teb ntawm lub tsev.

Cov yug Nab, Qaib, Nyuj xyoo (sab hnub tuaj tsis zoo)

Lub xyoo twg yog Nab, Qaib thaib Nyuj xyoo, lub tsev tig rau sab hnub poob qaum tsev tig rau hnub tuaj, yuav tsis zoo. Yog lub tsev twg tig rau ob sab li hais no, txwv tsis pub tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg ntawm lub tsev tsis hais sab nrauv sab hauv. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, tshem rooj ua hauj lwm, txaj pw, tsiv los nyob tshiab hauv lub tsev.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txwv tsis txhob mus ua dab tsi rau sab hnub tuaj ntawm lub tsev.